ÜRÜN DETAY

BCR-ABL p190


Ürün Kodu: 1560
Fiyat: Girilmedi

Kronik miyeloid lösemi (KML) ve akut lenfoblastik lösemide gözlenen Philadelphia (Ph) kromozomu 9 ve 22 numaralı kromozomların karşılıklı translokasyonu [t(9;22)q34;q11)] sonucu ortaya çıkar. Translokasyonunn sonucu 5’ ucunda BCR geni ve  3’ ucunda ABL geninin bulunduğu bir füzyon geni ortaya çıkar. Değişik kırılma noktaları farklı onkogenik ürünlerin ortaya çıkmasına yol açar. KML vakalarının %99’u, erişkin ALL hastalarının %20-40’ı ve pediatrik ALL hastalarının %2-5’i tanıda Ph kromozomu pozitiftir. Farklı kırılma noktaları ile ortaya çıkan farklı kimerik BCR-ABL genleri, farklı hastalıklara özgüldür. 190 KDa BCR-ABL ürünü erişkin ALL hastalarının %60’ında pediatrik ALL vakalarının ise %80’inde pozitiftir.  Minör-BCR (m-BCR) bölgesinde yer alan BCR ekson 1,  ABL exon 2 (a2) ile bir araya gelerek e1a2 kimerik genini oluşturur. Bu kimerik gen ALL hastalarında gözlenen 190 kDa’luk bir onkoproteini kodlar. Geliştirdiğimiz testimiz ile Real-Time PCR cihazınızla araştırmalarınızda örneklerinize tanı gerçekleştirebilirsiniz.


Etiketler: ,