ÜRÜN DETAY

BCR-ABL p210


Ürün Kodu: 1561
Fiyat: Girilmedi

Kronik miyeloid lösemi (KML) ve akut lenfoblastik lösemide gözlenen Philadelphia (Ph) kromozomu 9 ve 22 numaralı kromozomların karşılıklı translokasyonu [t(9;22)(q34;q11)]sonucu ortaya çıkar. Translokasyonunn sonucu 5’ ucunda BCR geni ve  3’ ucunda ABL geninin bulunduğu bir füzyon geni ortaya çıkar. Değişik kırılma noktaları farklı onkogenik ürünlerin ortaya çıkmasına yol açar. KML’nin tanısında, terapi stratejisinin planlanmasında  ve yanıtının belirlenmesinde 210kDa’luk kimerik onkogen ürününün saptanması oldukça önemlidir. KML’de BCR geni içerisinde kırılmalar sıklıkla 12-16. Eksonlar arasında olmaktadır. Bu bölge M-BCR (Major breakpoint cluster region) olarak bilinir. M-BCR bölgesi içerisinde yer alan 5 ekson b1-b5 olarak nuralandırılır. Kırılmaların büyük çoğunluğu 13. Ekson (b2) veya 14. Ekzonu (b3)  kimerik gene kataılacak şeklilde gerçekleşmektedir. Bu kırılmalar ABL geni 2. Ekzonu ile birleşerek, b3a2 veya b2a2 kimerik alttipleri meydana getirirler. b3a2 alt tipi 14. Ekzonu içerdiği için b2a2’den 75 bp daha uzundur. Her iki alt tip 210kDa’luk KML ile ilişkili bir onkoproteini kodlarlar. Geliştirdiğimiz testimiz ile Real-Time PCR cihazınızla araştırmalarınızda örneklerinize tanı gerçekleştirebilirsiniz.


Etiketler: ,